logo moje ODS intranet Občanské demokratické strany

Žádost o členství

Žádost o členství v Občanské demokratické straně

Jsme rádi, že máte zájem o členství v ODS. Pro úspěšnou online registraci Vás prosíme o několik jednoduchých kroků, které Vám zaberou jen několik minut. 

KROK 1: vyplnění registračního formuláře

KROK 2: přihlášení do systému na základě vytvořených přihlašovacích údajů

KROK 3: vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů

KROK 4: doplnění nepovinných údajů

KROK 5: tisk a podpis přihlášky, nahrání přihlášky do profilu

Registrační formulář

1. Abychom vás mohli zaregistrovat, potřebujeme znát některé vaše osobní údaje:

Upozornění

Uvedení Vašeho e-mailu je velice důležité, především proto, abychom Vás mohli informovat o všech politických a organizačních otázkách týkajících se ODS a abyste mohli o dění v ODS i přímo rozhodovat.

2. Vyberte, kde se chcete stát členem:

ODS se člení na: regionální sdružení (kraj), oblastní sdružení (okres) a místní sdružení (obec, město)

3. Jsme povinni si vyžádat váš souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR)

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODS

Zobrazit celý text

 

I. Správce

 

Správcem Vašich osobních údajů je ODS. V záležitostech správy Vašich údajů nás můžete kontaktovat prostřednictvím:

 1. e-mailové adresy osobni.udaje@ods.cz,
 2. telefonicky na +420 234 707 111,
 3. datovou schránkou ID j8ciw65 nebo
 4. písemně na adrese Hlavní kancelář ODS, Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci ODS jsou příslušní zaměstnanci a osoby uvedené ve vnitřních předpisech ODS, do kterých můžete nahlédnout ve všech kancelářích ODS. Pro účely zajištění chodu intranetu Moje ODS a jeho správy jsou Vaše osobní údaje předávány externí IT společnosti.

 

II. Jaké osobní údaje zpracováváme?

 

ODS zpracovává Vaše osobní údaje, které jste jí poskytl(a) v souvislosti s žádostí o členství v ODS, a dále pak osobní údaje a informace, které jste jí poskytl(a) v rámci výkonu svého členství, a to zejm. jejich uvedením na přihlášce do ODS, v intranetu Moje ODS, v rámci výkonu funkce některého z orgánů ODS nebo při své účasti na jeho zasedání, v rámci své účasti na událostech pořádaných ODS nebo jejími podporovateli, jakož i ostatní osobní údaje, které ODS získala v souladu s platnými právními předpisy. Bude se jednat zejména o tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, povolání, kontaktní údaje (e-mail, telefon), fotografie.

 

III. K jakým účelům zpracováváme Vaše osobní údaje?

 

ODS zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:

 1. zajištění výkonu Vašich práv člena ODS podle článku 3 odst. 3.13. Stanov ODS ve znění účinném ode dne 17. 06. 2015, jejichž plné znění je k dispozici zde, (dále jen „Stanovy“), tj. zejm. Vašeho práva účastnit se místního sněmu, volit orgány místního sdružení a být volen(a) do všech orgánů strany, být pravidelně informován(a) o přijatých usneseních a politických, organizačních a jiných otázkách týkajících se strany,
 2. zajištění kontroly plnění Vašich povinností člena ODS podle článku 3 odst. 3.14. Stanov v souladu s platnými právními předpisy,
 3. zajištění Vašeho optimálního zapojení se do života ODS,
 4. evidence členské základny,
 5. naplnění hlavních cílů a úkolů ODS stanovených v článku 2 Stanov,
 6. výkonu práv, které ODS přiznávají obecně závazné právní předpisy,
 7. plnění povinností, které ODS ukládají obecně závazné právní předpisy,
 8. pro účely, ke kterým jste ODS udělil(a) nebo v budoucnu udělíte souhlas (může se jednat kupř. o zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem, o marketingové účely, atd.).

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů o jménu, příjmení, datu narození, trvalé adrese a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) podle bodů i. až v. je skutečnost, že jste členem ODS a vyplývá z podstaty Vašeho členství. Po dobu, po kterou jste členem ODS, souhlasíte fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby.

V rozsahu uvedeném výše pod body vi. a vii  je  zpracování Vašich osobních údajů založeno obecně závaznými právními předpisy.

Pro ostatní účely a způsoby zpracování je právním základem zpracování Váš výslovný souhlas. V tomto rozsahu je souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný a můžete ho kdykoli odvolat, omezit jen na některý účel či účely zpracování anebo účely zpracování rozšířit.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá manuálně, jakož i zcela nebo částečně automatizovaně.

 

IV. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo na oznámení správce ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů jakožto dozorového orgánu, to vše za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy.

V případě zpracování založeného na Vašem dobrovolném souhlasu máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Podrobné poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů naleznete zde.

Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů a informací je účinný ode dne jeho udělení, a to po celou dobu, po kterou budu členem ODS a dále pak po dobu 4 let po zániku mého členství v ODS.

Beru na vědomí, že souhlas se zpracováním mých osobních údajů nad rámec požadovaný platnými právními předpisy uděluji dobrovolně a že jej mohu kdykoli odvolat.