Přihláška do Občanské demokratické strany

 

Pokud máte zájem o členství v ODS, můžete vyplnit on-line přihlášku, která je věrnou kopií papírové přihlášky. Před jejím odesláním si prosíme prostudujte stanovy ODS. Po odeslání on-line přihlášky budete kontaktování příslušným manažerem ODS, který s vámi domluví další postup.

Upozorňujeme, že samotné členství ve straně vzniká až po vlastnoručním podepsáním papírové přihlášky, osobní účastí zájemce o členství v ODS před rozhodnutím Rady místního sdružení, rozhodnutím Rady MS ODS a osobním zaplacením příspěvku s prokázáním totožnosti (viz čl.3 stanov ODS).

ok
chyba
chyba

Poučení a souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v souladu s vnitřními předpisy ODS.

I. Poučení

Údaje o jménu, příjmení, rodném čísle a adrese jsou považovány za osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje jsou zpracovány za účelem evidence členské základny ODS a evidence placení členských příspěvků a jsou využívány k naplňování úkolů ODS vyplývajících ze stanov ODS, zejména k realizaci práv a povinností členů ODS a naopak.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je ODS. Pověřenými osobami pro zpracování a nakládání s osobními údaji v rámci ODS jsou osoby uvedené ve vnitřních předpisech ODS, do kterých je zájemce oprávněn nahlédnout ve všech kancelářích ODS. Jiným osobám mouhou být zpřístupněny pouze se souhlasem subjektu těchto údajů, pokud zákon nestanoví jinak.

Subjekt osobních údajů je oprávněn k přístupu k osobním údajům vedeným o jeho osobě, má právo na jejich opravu a právo žádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu.

II. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto prohlašuji, že mé osobní údaje uvedené v přihlášce za člena ODS jsou pravdivé a správné a že souhlasím s tím, aby ODS tyto údaje zpracovávala pro účely uvedené v Poučení a ve vnitřních předpisech ODS, včetně zpracování pro potřeby přijetí rozhodnutí orgánů ODS o mých právech a povinnostech, a to po dobu potřebnou k zajištění práv a povinností spojených s mým členstvím v ODS a po jeho ukončení k archivačním účelům. Současně se zavazuji jakoukoli změnu zpracovaných osobních údajů bez zbytečného odkladu nahlásit místní kanceláři ODS, kde jsem evidován.

MojeODS
intranet Občanské demokratické strany
Copyright © ODS 1991 – 2019
kontakt
ODS